Ką Raštas sako apie pirkimą Šabato dieną?

2639

O kaip gi dėl pirkimo šabato metu? Kai verčiame kitą žmogų dirbti per šabatą?

Tai buvo viena iš priežasčių, dėl kurios pirmiausia Pietinė Karalystė buvo ištremta į Babiloną, kaip sakė Nehemijas.

Pirma paskaitykime 10 skyrių.

Neh 10,31
“Jei krašto žmonės šabato dieną atgabentų prekių ar grūdų parduoti, nieko iš jų nepirksime nei per šabatą, nei per atskirtas šventines dienas. Taip pat pasižadėjome septintais (šmita) metais nesėti ir atleisti visas skolas”.

Dabar pasižiūrėkime trimis skyriais žemiau.

Neh 13, 16-17
 “Jeruzalėje gyveną Tyro gyventojai atgabendavo žuvies bei visokių prekių ir per šabatą parduodavo Judo žmonėms.  Aš bariau Judo kilminguosius: “Kodėl taip piktai elgiatės ir išniekinate šabato dieną?”

Atkreipkite dėmesį, kaip rimtai Nehemijas kreipiasi į juos, laužančius šabatą. Jis sako, kad tai nedora ir bloga. Juk jie paniekina šabatą. Ar tai neturėtų būti mūsų požiūris į šabato laužymą? Kaip lengva leisti aplinkiniam pasauliui susilpninti mūsų sargybą, neišsaugant to, ką Tėvas davė mums kaip Jį ir mus jungiantį ženklą.

Tęskime…

Neh 13,18-21
  “Taip darė mūsų tėvai, todėl mūsų Visagalis užleido mums ir šitam miestui tokią nelaimę. Jūs užtrauksite rūstybę Izraeliui, paniekindami šabatą”. Aš įsakiau šabato išvakarėse, pradėjus temti, užrakinti Jeruzalės vartus ir atidaryti juos tik šabatui pasibaigus ir pastačiau savo tarnus prie vartų, kad nebūtų įnešamos naštos per šabatą.  Pirkliai ir visokių prekių pardavėjai vieną ir kitą kartą pasiliko už Jeruzalės vartų.  Aš klausiau jų: “Kodėl pasiliekate už vartų? Jei padarysite tai dar kartą, aš panaudosiu prieš jus jėgą”. Nuo to laiko jie nebeateidavo per šabatą”.

Ir žinokite, kai jis pasakė panaudosiąs prieš juos jėgą, tai nekalbėjo apie maldą.

Daug kas sako, kad nesvarbu, ar šabato metu eina į parduotuvę, norėdami ką nors nusipirkti, nes parduotuvė ir taip atidaryta. Žmonės jau dirba. Sako, žmonės jau dirba ten, tai nesvarbu, ar mes einam ten, ar ne. Koks skirtumas?

Klausimas, kurį reikia užduoti: tai kieno šviesą tu skleidi pasauliui aplink save?

Ar švieti paklusnumo šviesą, kurią Mesijas parodė mums kaip pavyzdį, ar nepaklusnumo?

Nepamirškime…

Įst 5,14
   “o septintoji diena yra šabatas יהוה, tavo Visagaliui Kūrėjui. Tą dieną nedirbk jokio darbo nei tu, nei tavo sūnus, nei duktė, nei tarnas, nei tarnaitė, nei tavo jautis, nei asilas, nei joks tavo gyvulys, nei ateivis, kuris yra tavo namuose, kad tavo tarnas ir tarnaitė pailsėtų taip pat, kaip ir tu”.

Daugelis greiti sakyti, kad neturi jokių tarnų. Ir tai gali būti tiesa; tačiau, kai ką nors iš ko nors nusiperkame, sumokame tam asmeniui už patarnavimą mums. Taigi, neilgą laiko tarpą tas asmuo yra mūsų tarnas, ir mes priverčiame tą asmenį dirbti mums. Tėvas sako, kad to neturėtų atsitikti per šabatą.

Yra žmonių, kurie sako, kad šis įsakas buvo skirtas tik gyvenusiems Jeruzalės mieste. Daug kas nurodo su tuo susijusias eilutes Nehemijo knygoje. Tačiau Raštas gana aiškus, kad suprastume, jog tai ne tiesa. Palyginkime…

Kun 23,1-4
  יהוה kalbėjo Mozei:  “Paskelbk izraelitams יהוה šventes, per kurias turite sušaukti susirinkimą.  Šešias dienas dirbkite; septintoji diena yra šabatas, skirta poilsiui ir atskirtam susirinkimui. Nieko nedirbkite tą dieną, nes tai yra šabatas Visagaliui יהוה, kur jūs begyventumėte.  Šios yra iškilmingos Visagalio šventės ir jas švęskite joms skirtu metu”.

Taigi kalbant apie šabatą, nesvarbu, kur gyvename, turime laikytis visko, ką Tėvas įsakė mums.

Kodėl viena mums suteikta diena negalėtų būti reikalinga už Jeruzalės ribų?

Ar nebūtų vien tik tada prasminga, jeigu vieną mums – kaip ženklą – duotą dieną privalėtume įkūnyti tą ženklą tautų priešakyje? Priešakyje tų, kurie gyvena už Jeruzalės ribų?

Manoma, kad pasaulis nesilaikys šabato. Bet ar mes seksime jais? Ar seksime savo Kūrėją Tėvą, skleisdami Jo šviesą?

Ar kada pagalvojote apie Kūrėjo maldą? „Teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia, kaip šamaym (danguje), taip ir eretz (žemėje)“.

Tokia Kūrėjo valia, kad visi žmonės iš visur ateitų ir atgailautų, ir eitų Jo keliais. Ir Jis trokšta, kad eidami priekyje jiems neštume Jo šviesą. Būtume ne problemos dalis, bet sprendimo dalis. Taigi, nepamirškime, kad šabato metu niekas neturi būti mūsų tarnu ar tarnaite.

Tai iškelia klausimą: „O kaip dėl pirkimų internetu šabato dieną?“ Kadangi iš tikrųjų niekas nedirba, tai paprasčiausiai sudaromas sandoris, kuris paprastai net neįvykdomas iki ateinančio pirmadienio.

Atsakymas gali būti ir toks, ir kitoks, priklausomai nuo to, su kuo kalbate.

Ir sąžiningai šnekant, mes tikime, kad turite tai išspręsti tarp jūsų ir Tėvo.

Išskyrus atvejus, kai įsigijimas yra absoliučiai būtinas ir skubus atvejis, arba, jei norite, kai jūsų jautį reikia ištraukti iš šulinio, mūsų šeima vengia visų pirkimų tą dieną. Daugiausia dėl anksčiau paminėtos Izaijo eilutės…

Iz 58,13-14
 “Jei tu savo kojas sulaikysi šabato dieną, nepramogausi mano atskirtoje dienoje, vadinsi šabatą pasimėgimu, ypatinga ir garbinga יהוה diena, gerbsi Jį, nevaikščiosi savo keliais, neieškosi pramogų ir nekalbėsi tuščiai,  tada tu gėrėsies Visagaliu יהוה , ir Aš tave vesiu ant aukštų kalnų ir leisiu naudotis tavo tėvo Jokūbo paveldu”,-taip kalbėjo יהוה“.

Suprantame, kad šiuo požiūriu yra daugybė nuomonių, ir jokiu būdu nesakome turintys atsakymą į tai. Tiesiog toks yra mūsų įsitikinimas ir mes meldžiamės, kad jūs sektumėte Tėvą, nes tikite, kad Jis veda jus.

p.s.

Skaitėte vertimo ištrauką iš mokymo “Shabbat Day” (119 ministries)

Pilną mokymą anglų kalba galite žiūrėti čia:

Jau greitai šis video mokymas pasirodys lietuvių kalba!

Sekite mūsų naujienas.

DALINTIS