PRANAŠAI LIUDIJA JO VARDĄ

824

“Apie Jį visi pranašai liudija” (Apd 10,43)

 Originalūs vardai senovės hebrajų kalba

Izaijas- JešaJAHU– ”Išgelbėjimas yra JAHUA”
Jeremijas- JirmiJAHU– “Atgaivinimas yra JAHUA”
Elijas- EliJAHU– “Mano El yra JAHUA”
Judėjas- JAHUda– “JAHUA šlovintojai ir sekėjai”
Matas- MatitJAHU– “Apdovanojimas yra JAHUA”
Jonas- JAHUchanan– “JAHUA yra gailestingas”
Abdijas- ObadJAHU – “Tarnaujantis JAHUA”
Michėjas – MijkaJAHU – “Kas yra toks kaip JAHUA”
Sofonijas- TsfanJAHU– “Brangenybė yra JAHUA”
Zacharijas- ZacharJAHU– “JAHUA prisimena”
Berekijas- BerekJAHU – “Brachot iš JAHUA”
Ūrijas – ŪriJAHU – “Liepsna iš JAHUA”
Juozapatas- JAHUŠafat – “JAHUA yra teisėjas”
Jehoramas– JAHURam – “JAHUA iškeltas”
Ozijas– ŪziJAHU – “Stiprybė iš JAHUA”
Jehizkijas- JAchizkiJAHU– “Sustiprintas per JAHUA”
Jošijas- JošiJAHU– “Atrastas JAHUA”
Jechonijas- JakonJAHU– “JAHUA įrodys”
Benajas- BenaJAHU– “Statytojas yra JAHUA”
Jehonatanas- JAHUnatan– “JAHUA suteikia”
Jozijas- JošiJAHU – “Išgydytas per JAHUA”
Jehojakimas- JAHUJakiym– “JAHUA iškels”
Hilkijas- ChilkiJAHU– “Paveldėjimas yra JAHUA”
Zedekijas- TsidkiJAHU– “Tesingumas iš JAHUA”
Gedolijas- GedalJAHU– “Didis yra JAHUA”
Jozuė – JAHUšua– “JAHUA yra išgelbėjimas”
Amarijas- AmarJAHU– “Pažadas iš JAHUA”
Jegocadakas- JAHUtsadak– “JAHUA ištaiso”
Šebanijas- ŠebanJAHU– “Gerovė yra JAHUA”
Išijas- JiššiJAHU– “Skolintojas yra JAHUA”
Zebadijas- ZebadJAHU– “Davėjas yra JAHUA”
Pelatijas- PelatJAHU– “Išgelbėtojas yra JAHUA”
Hananijas- ChananJAHU– “Palankumas iš JAHUA”
Refaja- RefaJAHU– “Išgydymas yra JAHUA”
Šechanijas- ŠekanJAHU– “Paveldas JAHUA”
Šemaja- ŠemaJAHU– “Klausantysis JAHUA”
Nearija- Ne’arJAHU– “Tarnaujantis JAHUA”
Hodavijas- HovdavJAHU– “Pasididžiavimas is JAHUA”
Pelaja- PelaJAHU– “Garbė yra JAHUA”
Delaja- DelaJAHU– “Iškeltas JAHUA”
Reaja- ReaJAHU– “Pamatė JAHUA”
Kolaja- KolaJAHU– “Balsas iš JAHUA”
Maasėja- MaasėJAHU– “Darbas iš JAHUA”
Šefatijas- ŠefatJAHU– “Atrama yra JAHUA”
Ahazijas- AchazJAHU- “Užėmė JAHUA”
Amacijas- AmatsJAHU– “Stiprybė iš JAHUA”
Azarija- AzarJAHU– “Pagalba yra JAHUA”
Jekamija- JakamJAHU- “Stiprintojas yra JAHUA”
Nedabija- NedabJAHU– “Dovana iš JAHUA”
Pedaja- PedaJAHU– “Išpirktas per JAHUA”

Ps 91,14 “Kadangi jis pamilo mane, Aš išlaisvinsiu jį ir apginsiu, nes jis mano VARDĄ pažįsta.

2 Krn 7,14 ir jei mano tauta, kuri vadinasi mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir atsisakys savo blogų kelių, Aš išgirsiu šemayim (danguje), atleisiu jos nuodėmes ir išgydysiu jų žemę.

JirmiJAHU/Jer. 29:13 Kai manęs ieškosite visa širdimi, rasite.

APIE SAVO KADOŠ (NESUTEPTĄ, ATSKIRTĄ) VARDĄ VISAGALIS TAIP KALBĖJO

Per pranašą Ezechielį
Ez 39,7 “Mano atskirtas VARDAS bus žinomas Izraelio tautoje, ir Aš nebeleisiu jo sutepti. Tada tautos žinos, kad Aš esu JHUH, Izraelio Kadošym (šventasis)”.
Ez 20,39 ‘Kurie nenorite manęs klausyti, eikite ir tarnaukite savo stabams, bet mano kadoš (atskirto) VARDO nebesutepkite savo aukomis ir stabais.

Per pranašą Jeremiją
Jer 16,21 “Aš leisiu jiems patirti savo galią ir jie žinos, kad mano VARDAS yra JHUH”.

Per pranašą Izaiją
Iz 42,8;11 “Aš esu JHUH-tai mano VARDAS. Dėl savęs, dėl savęs Aš tai darysiu, kad mano VARDAS nebūtų suterštas. Savo šlovės Aš neduosiu kitam.
Iz 51,15 Aš esu JHUH, tavo Aloahiym, kuris perskyrė šėlstančios jūros bangas. Kareivijų JHUH yra mano VARDAS.
Iz 43,7 Kiekvieną, kuris vadinasi mano VARDU, Aš sukūriau savo šlovei, Aš sutvėriau ir padariau jį.
Iz 52:6 “Mano tauta pažins mano vardą”.

       Sūnus YAHUSHUA (Jahušua) pabrėžė Tėvo vardo svarbą

Lk 11,2 Jahušua tarė jiems: “Kai meldžiatės, sakykite: ‘Tėve mūsų, kuris esi šemayim (danguje), teesie kadoš (atskirtas) Tavo VARDAS…
Mt 22,37 “Mylėk JAHUA, savo Aloahim, visa savo širdimi, visa savo siela ir visu savo protu’.
Mk 12,29 Jahušua jam atsakė: “Pirmasis yra šis: ‘Klausyk, Izraeli,-JHUH, yra mūsų Aloahiym, JHUH yra vienintelis;
Jn 17,6 Aš apreiškiau Tavo VARDĄ žmonėms, kuriuos man davei iš pasaulio.
Jn 17,11 Aš jau nebe pasaulyje, bet jie dar pasaulyje. Aš einu pas Tave. Kadoš (šventasis) Tėve, išlaikyk juos savo VARDU
Jn 17,12 Kol buvau su jais pasaulyje, Aš išlaikiau juos Tavo VARDU
Jn 17,26 Aš paskelbiau jiems Tavo VARDĄ
DOVYDAS TAIP ŠLOVINO
Ps 41,13 Pašlovintas tebūna JHUH, Izraelio Aloahiym, per amžių amžius! Amen! Amen!
Ps 72,19 Pašlovintas šlovingas Jo VARDAS per amžius. Jo šlovė tepripildo visą erets (žemę)! Amen! Amen!
Ps 89,52 Tebūna pašlovintas JHUH per amžius! Amen! Amen!
Ps 113,2 Pašlovintas JHUH vardas dabar ir per amžius.
Ps 63,4 Šlovinsiu Tave, kol gyvensiu, Tavo VARDĄ minėdamas, kelsiu į Tave rankas.
Ps 86,12 JHUH, mano Aloahim, girsiu Tave nuoširdžiai, šlovinsiu Tavo VARDĄ per amžius!
Ps 5,11 Tesidžiaugia visi, kurie Tavyje prieglobsčio ieško, tegul nuolat šaukia iš džiaugsmo, nes Tu apgini juos, tedžiūgauja Tavyje Tavo VARDĄ mylintys.
Ps 9,10 Kas pažįsta Tavo VARDĄ, pasitiki Tavimi. Tu niekad nepalikai tų, kurie Tavęs ieško.
Ps 44,8 Aloahim giriamės per dieną ir Tavo VARDĄ šlovinsime per amžius.
Ps 45,17 Aš garsinsiu Tavo VARDĄ per kartų kartas, todėl tautos girs Tave per amžius!
Ps 52,9 Tave girsiu per amžius, nes Tu tai padarei; skelbsiu Tavo brangų VARDĄ kodešym (atskirtiesiems).
Ps 54,6 Tada laisvai aukas Tau aukosiu, girsiu Tavo VARDĄ, nes Jis geras.
Ps 66,4 Visa žemė tegarbina Tave, tegieda Tau ir tegarsina Tavo VARDĄ!
Ps 86,9 Visos Tavo sutvertos tautos ateis, pagarbins Tave, JHUH, ir šlovins Tavo VARDĄ.
Ps 119,55 Ir naktį atsimenu, JHUH, Tavąjį VARDĄ ir laikausi Tavo įstatymo.
Ps 138,2 Parpuolęs prie Tavo Beit Ha Mikdaš (šventyklos), kadoš (atskirtą) Tavo VARDĄ girsiu už Tavo malonę ir ištikimybę, nes Tu išaukštinai savo žodį labiau negu visą savo vardą.
Ps 145,1 Aš aukštinsiu Tave, Aloahim, mano Karaliau, aš šlovinsiu Tavo VARDĄ per amžius.
Ps 145,2 Kasdien šlovinsiu Tave ir girsiu Tavo VARDĄ per amžius.

                 MOZĖ TAIP GIEDOJO

Įst 32,3 Aš skelbsiu JHUH vardą; atiduokite mūsų Aloahiym garbę!

                 KITI MELDĖSI JAHUA VARDU

Pranašas Samuelis
1 Sam 8,6 Ir Samuelis meldėsi JHUH.

Pranašo Samuelio motina
1 Sam 1,26 Ona sakė: “Mano valdove, kaip tu gyvas, aš esu ta pati moteris, kuri čia stovėjo tavo akivaizdoje ir meldėsi JHUH.

Pranašas Jona
Jon 2,1 Tada Jona iš žuvies pilvo meldėsi JHUH, savo Aloahiym

Pranašas Eliziejus
2 Kar 4,33 Jis užrakino duris paskui save ir meldėsi JHUH.

Abraomo tarnas
Pr 24,12 Jis meldėsi: JHUH, mano valdovo Abraomo Aloahiym, duok man sėkmę šiandien ir tuo parodyk savo malonę mano valdovui Abraomui!

Jokūbas
Pr 32,9 “Mano tėvo Abraomo ir mano tėvo Izaoko Aloahiym, JHUH

Mozės sesuo Miriam
Iš 15,21 Mirjama pritardama giedojo: “Giedokite JHUH, nes Jis šlovingai nugalėjo.

Dovydas prieš galiūną Galijotą
1 Sam 17,45 Dovydas atsakė filistinui: “Tu eini prieš mane su kardu, ietimi ir skydu, o aš einu kareivijų JHUH, Izraelio kariuomenės, iš kurios tyčiojiesi, Aloahiym VARDU.

Šaulas (Paulius)
2 Tes 3,1 “Pagaliau, broliai, melskitės už mus, kad JHUH žodis skintųsi kelią ir būtų pašlovintas”

Jokūbas
Jok 5,10 Imkite, broliai, kentėjimo ir ištvermės pavyzdžiu pranašus, kurie kalbėjo JHUH vardu.
Apd 1,24 Po to meldėsi, sakydami: “Tu, JHUH, kuris pažįsti visų širdis, parodyk, kurį iš šių dviejų pasirenki”
Apd 4,24 Išklausę visi vieningai pakėlė balsus į Aloahiym ir sakė: “JHUH, Tu esi Aloahiym, sutvėręs šemayim (dangų), erets (žemę), jūrą ir visa, kas juose yra.
Apd 4,29 O dabar, JHUH, pažvelk į jų grasinimus ir duok savo tarnams su didžia drąsa skelbti Tavo žodį,
Apd 22,16 Tad ko lauki? Kelkis, mikva tevila (pasikrikštyk) ir nusiplauk nuodėmes, šaukdamasis JHUH vardo!’
Rom 16,22 Aš, Tercijus, šio laiško surašytojas, sveikinu jus JHUH vardu.
Iz 25,1 Jahua, Tu esi mano Aloahim, aš aukštinsiu Tave ir girsiu Tavo VARDĄ, nes Tu padarei nuostabių dalykų, ištikimai įvykdei, ką seniai buvai pažadėjęs.
Iz 26,8 Tavo teismų kelyje, Jahua, mes laukėme; mūsų sielos atsimena Tavo VARDĄ ir ilgisi Tavęs.
Iz 26,13 Jahua, mūsų Aloahim, kiti valdovai viešpatavo mums, bet mes tik Tavo VARDĄ pripažįstame ir Jį garbiname.
1 Krn 29,13 Mūsų Aloahim, mes dėkojame Tau ir giriame Tavo didinga VARDĄ.
Lietuviškose Rašto versijose Jo vardas pakeistas žodžiais “Dievas” ir “Viešpats”. BET… tai titulai, o ne Jo VARDAS.
Kūrėjo vardo keturių raidžių hebrajiška tetragrama yra יהוה
iš dešinės į kairę skaitome – Yod, Hey, UaU, Hey- YAHUAH, liet. tariasi JAHUA.
Daugelis vietoje to rašo: “jod, hey, VAV, hey” (JHVH/YHWH) TAČIAU… “Vav” raidė “W” yra neseniai sukurta, 13-am amžiuje anglosaksai priėmė W formą, kad atspindėtų garsui “double-U” (UU). Angliškai W tariasi double U (dviguba –U). Parašius UU atrodo, kaip W- taip atsirado raidė W
SENOVINĖ HEBRAJŲ kalba raidės “v” NETURĖJO.
Bet Hebrajų kalba yra “gyvenanti kalba”, todėl įvyko tam tikrų pasikeitimų ir MODERNI HEBRAJŲ kalba turi raidę, kuri skamba, kaip “V”.
Kūrėjo vardą savo varde turi ir Yahushua (ko neturi jesus ir jėzus vardai).
Visagalio kadoš vardas yra JAHUA.
Jl 2,32 Tada kiekvienas, kuris šauksis Jahua vardo, bus išgelbėtas.
Mielieji, grįžkite prie teisingo tikrojo hebrajiško Kūrėjo vardo- JAHUA, kuris originaliuose Raštuose yra užrašytas beveik 7,000 kartų.

Šalom!

S. Smaidžiūnaitė

 

DALINTIS