Hebrajiškoji Naujojo Testamento kilmė

Hebrajų/aramėjų Brit Chadašo (Naujojo Testamento) kilmė

1104
Negyvosios jūros ritiniai
Negyvosios jūros ritiniai

Toliau pateikti įrodymai, kurie aiškiai atskleidžia, kad Brit Chadaš’a (Naujasis Testamentas) originalo kalba buvo parašytas hebrajiškai, o ne graikiškai. Bažnytinė krikščionybė yra užteršta graikų mąstymu, helenizuotomis pažiūromis ir Raštu nepagrįstomis praktikomis, gautomis per graikų ir romėnų indėlį į graikiškai išverstą Brit Chadaš’ą (Naująjį Testamentą).

Mokslininkai vis dažniau patvirtina hebrajų originalaus Brit Chadaš’o (Naujojo Testamento) faktą. Šiame trumpame tyrime pateikiame kai kuriuos jų dokumentus. Ištyrę visus įrodymus, darome išvadą, kad Brit Chadaš’as (Naujasis Testamentas) buvo įkvėptas hebrajų (arba aramėjų) kalba, o vėliau išverstas į graikų kalbą. Tam esama daug ir logiškų patvirtinimų. Reikia tik apsvarstyti tai, kad autoriai patys buvo hebrajai.

Šio straipsnio pabaigoje pateiktas sąrašas mokslininkų ir jų rašto darbų, palaikančių originalų hebrajų Brit Chadaš’ą (Naująjį Testamentą). Šis sąrašas jokiu būdu nėra išsamus. Kiti kompetentingi ekspertai taip pat yra suvokę, kad pradžioje Brit Chadaš’as (Naujasis Testamentas) buvo hebrajų darbų rinkinys. Hebrajų Rašto autoriams vadovavo Ruach Hakodeš (Atskirtoji Visagalio ‘dvasia’), kad rašytų savo gimtąja hebrajų kalba, lygiai taip pat, kaip kad hebrajų kalba Šaului (Pauliui) kalbėjo balsas iš aukštai, Apd 26:14.

Brit Chadaš’a (NT) yra paremtas TaNaKu (Senuoju Testamentu)

Smalsus Rašto tyrinėtojas greitai supranta, kad Brit Chadaš’a (NT) yra nepaneigiamai hebrajiškas savo gramatika, kalbos savitumu ir mąstymu. Tai atveria visiškai naują tikinčiojo supratimą apie Brit Chadaš’a tiesos esmę. Jeigu Brit Chadaš’a šaknys yra hebrajų kalba, tada jo mokymas taip pat gaunamas iš hebrajų kultūros ir yra pagrįstas ne pagonių graikų, o hebrajų požiūriu į tiesą.

Tų, kurie prieštarautų šiai realybei, reikėtų paklausti, ar ginčijimasis dėl graikiško Brit Chadaš’o atveda arčiau tiesos, ar nutolina tiesą, žinant, kad visas Senasis Testamentas yra hebrajų darbas? Ar Brit Chadaš’as (Naujasis Testamentas) yra visiškas Senojo Testamento mokymo pakeitimas su visiškai nauja tiesa, nuspalvinta helenistine (graikų) mintimi, praktika ir supratimu?

Pagal apaštalą Šaulą (Paulių) taip nėra. Jis rašė, kad Brit Chadaš’as yra pastatytas ant Senojo Testamento pranašų ir apaštalų pamato (Laiškas efeziečiams 2:20). Yahusha ha Mashiach (Mesijas) davė nurodymus „tyrinėti Raštus“ Yahuchanon (Jono) evangelijoje 5:39. Vienintelis „Raštas“, egzistavęs tuo metu, buvo Senasis Testamentas. Brit Chadaš’as (Naujasis Testamentas) tada dar nebuvo užbaigtas ir sudarytas.

Palyginime apie Lozorių Yahusha ha Mashiach (Mesijas) vėl patarė nežinantiems klausyti „Mozės (Moshah) bei pranašų“, kas reiškė skaityti Senąjį Testamentą, Lukah (Luko) evangelija 16:29. Tai buvo tas pats Senasis Testamentas, kurį „kilmingieji berėjiečiai“ tyrinėjo, ar taip esą iš tikrųjų Apd 17:11; ir apie kurį Šaulas (Paulius) pasakė Timotiejui, kad Raštas padarytų žmogų tobulą, 2 Tim 3, 16-17.

Be to, kad prisiartintume prie tiesos, remdamiesi teisingu Rašto pagrindu, yra dar viena svarbi priežastis rimtai griebtis originalios Brit Chadaš’o kalbos.

Vienas iš argumentų, pateikiamų prieštaraujant kadoš (atskirtųjų) Vardų tikrumui, yra tas, kad Brit Chadaš’o graikiškame tekste Vardai būtų pateikiami kaip „Dievas“ (Theos) ir „Jėzus“. Logika tokia: jeigu šie vardai yra „originaliuose“ tekstuose, tai kas mes esame, kad keistume juos į kažką kitą. Problema ta, kad tokių vardų nebuvo originaliuose tekstuose!

Neskaitant šio argumento klaidingos prielaidos („Dievas“ nėra tas pats žodis kaip graikiškasis Theos: „Jėzus“ tik iš dalies yra graikiškas terminas), turime paklausti: ar teisėta keisti kieno nors vardą vien tik dėl to, kad rašai apie jį kita kalba? Vardai yra transliteruojami, o ne verčiami. Vardų ištarimas nesikeičia.

Jei knyga apie Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentą būtų parašyta ar verčiama į rusų kalbą, ar autorius, o gal ir vertėjai, ieškotų rusiško atitikmens vardui „Donaldas Trumpas?“ Žinoma, ne. Jo vardas vis tiek būtų Donaldas Trumpas. Tuo pačiu Tėvo ir Sūnaus vardai yra vienodi visomis kalbomis. Todėl mes turime į juos kreiptis pagal jų vardus, atskleistus per hebrajų kalbą. Nėra rusiško atitikmens vardui „Donaldas Trumpas“, kaip kad yra graikų ar anglų kalbų atitikmenys hebrajų „YAHUAH“ ir „Yahushua ha Mashiach“. „Dievas“, „Viešpats“ ir „Jėzus“ nėra atitikmenys, tai PAKAITALAI.

Hebrajų žodžiai ne vietoje?

Ypatingas prieštaravimas Brit Chadaš’e (Naujajame Testamente) yra toks: jei Brit Chadaš’as (Naujasis Testamentas) originalo kalba buvo parašytas graikiškai, kodėl jame yra tiek daug neišverstų hebrajų kalbos žodžių? Kodėl autoriai taip stengėsi išlaikyti hebrajiškus terminus savo graikiškuose raštuose? Vienintelis tinkamas paaiškinimas yra toks, kad graikų kalba neturi atitinkamų žodžių šiems unikaliems hebrajų terminams, paimtiems iš originalaus hebrajų kalba parašyto teksto ir išversto į graikų kalbą. Šie išlikę hebrajiški žodžiai paliudija hebrajų originalą, taip pat ir vertimai į graikų (bei anglų) kalbas, kuriuose šie žodžiai išliko nepakitę.

Žemiau pateikti HEBRAJŲ kalbos žodžiai yra įtraukti į King James (Karaliaus Jokūbo) Rašto versijos Brit Chadašą (Naująjį Testamentą), jie paimti iš graikiško vertimo (kai kurie yra aramėjiški).

Abba („brangiausias tėve“); Messiah („Pateptasis“); Rabbi („mano mokytojau“); hosanna („Gelbėk! Maldaujam“); Amen (reiškia pasitikėjimą, ištikimybę); talitha cumi („mergaite, kelkis“); ephphatha („atsiverk“); corban („paskirtoji dovana“); Shabbat („ilsėkis, liaukis dirbęs); Satan („priešas“); mammon („žemiški turtai“); raca („spjauti kam į veidą“); cummin (žolelė); Maranatha („Valdove, pasirodyk”); Pesach/Passover (praeiti pro šalį”); Emmanuel (vardas, reiškiantis „El su mumis“); Eli lama Sabachthani („Mano El, kodėl mane apleidai?“).

Hebrajiškoji žodžių tvarka.

Dar daugiau įtikinančių įrodymų, kad pirmiausia Brit Chadaš’a buvo parašytas hebrajiškai, randama Brit Chadaš’e išlikusioje aiškiai hebrajiškoje žodžių tvarkoje. Daugumoje sakinių veiksmažodžiai sukeisti vietomis su daiktavardžiais, kaip kad dažnai esti hebrajų ir semitų kalbose. Mokslininkai taip pat seniai pripažino, kad Brit Chadaš’o gramatika neatitinka geros graikų kalbos gramatikos, bet puikiai atitinka hebrajų gramatiką. Be to, per visą Brit Chadaš’ą yra išsibarstę daug hebrajų kalbos idiomų ir posakių. Jei originalas būtų buvęs parašytas graikiškai, šie posakiai atitiktų graikų kalbos formą ir išraišką.

Pavyzdžiui, ką Yahushua ha Mashiach (Mesijas) ir kiti norėjo pasakyti teiginiais, kurie nelabai suprantami graikų (ar lietuvių) kalbose, bet turi rimtą prasmę hebrajų kalboje? Štai tokie posakiai: „Jei tavo akis pikta“, (Mt 6, 23); „palik mirusiems laidoti savo numirėlius“, (Mt 8, 22); „Jeigu šitaip daro žaliam medžiui, tai kas gi laukia sauso?“ (Lukah (evangelija pagal Luką, Lk 23, 31), ir „tu sukrausi žarijas ant jo galvos“. (Šaulas (Paulius) „Laiške romiečiams“ Rom 12, 20).

Šiose knygose daugybė semitų poezijos pavyzdžių ir atvirkštinių stilistinių figūrų (chiazmų) yra originalios hebrajų kalbos savaiminiai įrodymai. Taip pat hebrajų kalba savita tuo, kad spalvingai aprašo paprastus, įprastus veiksmus. Pavyzdžiui, nuostabus pasakymas hebrajų kalba randamas Evangelijoje pagal Luką (Lukah (Lk 16, 23)): „jis pakėlė akis ir … pamatė …“ Kiti evangelijose randami posakiai, būdingi hebrajų kalbai: „Gerai įsidėkite į ausis šiuos žodžius“, „atmes jūsų vardą kaip blogą“, „Jis ryžtingai nukreipė savo žingsnius“, ir „Jo veido išvaizda pasikeitė“.

Visus Brit Chadaš’o (Naujojo Testamento) sakinius ar paragrafus galima pažodžiui išversti atgal į hebrajų kalbą. Lukah (pagal Luką) evangelijoje 10, 5-6 yra tik vienas pavyzdys: „Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: ‘Šalomas šiems namams!’ Ir jei ten bus šalomo (ramybės) sūnus, jūsų ramybė nužengs ant jo, o jei ne, – sugrįš pas jus“. Šis fragmentas – tai ryškių hebrajų kalbos idiomų, nežinomų graikų kalboje, sintezė.

Graikų kalba nepopuliari Yahshrael’yje (Izraelyje, Judėjoje)

Dauguma lingvistų ir istorikų dabar patvirtina, kad Evangelijos, Apaštalų darbai ir Apreiškimas Jonui buvo parašyti hebrajų kalba (žr. mokslininkų darbų sąrašą šio teksto pabaigoje). Ankstyvieji „bažnyčios tėvai“ patvirtina, kad Mattithyahu (Evangelija pagal Matą) originalo kalba buvo parašyta hebrajiškai. (žr.: Euzebijaus Bažnyčios istoriją, 3:39; Irenėjaus Prieš erezijas, 3:1; Epifanijaus Panarion, 20:9:4; Jeronimo Apie garsius vyrus 3 ir De Vir 3:36).

Pirmajame amžiuje Yahudah (Judo) ir Galilėjos žmonės kalbėjo hebrajų kalba. Jai gimininga aramėjų kalba buvo antroji ir labiau prekybos kalba. Yahudite (judėjai) tose vietose nekalbėjo graikiškai. Jų pasipiktinimas graikais ir šių kalba kilo dėl to fakto, kad makabiejai buvo ką tik nugalėję graikus ir išmetė juos ir jų pagonišką užkratą iš Šventyklos ir Palestinos.

Įžymus pirmojo amžiaus Yahudite (judėjų) istorikas, dvasininkas ir mokslininkas Yosephus (Juozapas) prisipažino negalįs sklandžiai kalbėti graikiškai ir kad Yahudite (judėjai) nepritariamai žiūri į tuos Yahudite (judėjus), kurie tai geba. „Man taip pat buvo sunku įgyti graikų kalbos patirties ir suprasti graikų kalbos elementus: kadangi seniai pripratau kalbėti savo kalba, negaliu ištarti graikų kalbos pakankamai tiksliai: nes mūsų tauta nepalaiko tų, kurie mokosi daugelio tautų kalbų“. (Judėjų senovė, 20:11:2).

Jei šis garsus judėjų mokslininkas nemokėjo pakankamai gerai kalbėti graikų kalba, kaip neišsilavinę mokiniai būtų galėję rašyti knygas graikiškai? Iš to, ką mes sužinojome, kodėl jie netgi būtų norėję tai daryti?

Hebrajas rašo hebrajams

Bendras suvokimas yra tas, kad Šaulas (Paulius) buvo Yahudite (judėjas) helenistas iš Tarso, rašęs laiškus graikiškai kalbančioms draugijoms Mažojoje Azijoje, Romoje ir Graikijoje. Šaulas (Paulius) buvo pirmasis ir svarbiausias fariziejus – priklausęs Yahudite (judėjų) sektai, besipriešinančiai helenizacijai (graikiškam gyvenimo būdui). Jis buvo iš Benyahmiyn (Benjamino) giminės ir buvo „hebrajas iš hebrajų“, kaip rašoma Laiške filipiečiams 3 sk. 5 eilutė.

Pastaba Naujojoje tarptautinėje Rašto redakcijoje (NIV Study Bible) teigia, kad pasakymas „hebrajas iš hebrajų“ reiškė požiūrį ir gyvenimo būdą. Šaulas (Paulius) buvo išauklėtas prie Gamalielio, didžio hebrajų įstatymo mokytojo, kojų, kaip rašoma Apd 22:3. Nors jis gimė Tarso mieste (kur dauguma kalba aramėjiškai), Šaulas (Paulius) užaugo Yahrushaliym (Jeruzalėje) – fariziejiškojo judaizmo centre, Apd 22:3. Apaštalų laiškus Šaulas (Paulius) rašė įvairioms išsibarsčiusioms judėjų bendrijoms.

Kiekvieną bendruomenę sudarė Yahudite (judėjų) branduolys ir grupę papildę kitataučiai/pagonys (skaitykite apie Salonikų bendriją Apd 17, 1-4, taip pat Pirmąjį laišką korintiečiams, 1 Kor 10,1-2). Atsivertęs Yahudite (judėjas) šiose bendrijose gaudavo Šaulo (Pauliaus) laiškus ir tada mokydavo bendrijose esančius kitataučius/pagonis.

Kitataučiai/pagonys neatvertinėjo Yahudite (judėjų) į graikų ir romėnų tikėjimą su graikiškuoju išganytoju ir paslaptingos tikybos doktrinomis! Paprastai Šaulas (Paulius) keliaudamas pirmiausia užeidavo į sinagogą, kad užmegztų ryšį su šiomis ir kitomis bendrijomis (Apd 13:14; 14:1; 17:1; 17:10, 18:4, 19:8). Tuo metu Antrojoje šventykloje ir sinagogose kalbėta hebrajų ir aramėjų kalba, ne graikų.

Jo laiškai hebrajų kalba šiems Yahudite (judėjams) ir kitataučiams/pagonims iš įvairių bendrijų įgyvendino jo misiją perduoti Gerąją Naujieną „pirma Yahudite (judėjui), paskui graikui“, Rom 1:16. Pavyzdžiui, Šaulas (Paulius) ypatingai kreipėsi į Korinto bendrijos Yahudite (judėjus): „Aš nenoriu, kad liktumėte nežinioje, broliai, – visi mūsų tėvai buvo po debesim ir visi perėjo jūrą. Ir visi buvo pakrikštyti į Mozę, debesyje ir jūroje“; (1 Kor 10,1-2).

Tiesa iš graikų ar hebrajų?

Suprasti esminę tiesą reiškia žinoti, kad YAHUAH pasirinko hebrajus, su kuriais sudarė Sandorą ir per juos perdavė tiesą. Kiek iš pagonių būtų galėję būti tokiais tikratikiais, kurie mintinai mokėtų Raštus, pirmą kartą padiktuotus hebrajų patriarchams, hebrajų pranašams ir hebrajų apaštalams ir įgyvendintus Išganytojo, kilusio iš karaliaus D’udo (Dovydo) žmogiškosios giminės?

Šaulas (Paulius) kovojo ne dėl pagonių reikalų. Jis kovojo dėl hebrajų Mesijo ir Rašto, išdėstyto hebrajų TaNaKe (Senajame Testamente). Štai ko jis mokė savo laiškuose. Atkreipkite dėmesį: „Bet aš tau išpažįstu, jog tarnauju savo tėvų Visagaliui pagal Kelią, jų vadinamą sekta, tikėdamas visa, kas parašyta Įstatyme ir Pranašuose“. (Apd 24, 14).

„Įstatymas ir pranašai“ nurodo Senąjį Testamentą. Kokia kultūra, pasaulėžiūra ir mentalitetas šiandien turėtų vyrauti tarp tikratikių? Graikų – pagonių palikimas? Ar įskiepytųjų į pažadėtajį Yahshrael (Izraelį) prigimtinė teisė, įsteigta paties Visagalio YAHUAH? Šaulas (Paulius) rašė Romos bendrijai: „kurie yra izraelitai, turintys įsūnystę, šlovę, sandoras, įstatymą, tarnavimą Visagaliui ir pažadus“ (Rom 9, 4).

Jei krikščionybė būtų sąžininga pati sau, ji atvirai pripažintų, kad kildina savo tikėjimą iš hebrajų, o ne iš graikų ir romėnų raštų. Kad jos išganymas ateina iš Išganytojo, kuris gimė kaip hebrajas ne tam, kad įkurtų naują religiją, bet statė ant to, kas jau buvo iki jo.

Yahushua ha Mashiach (Mesijas) ir Raštas yra hebrajų. Jei šios vienos esminės tiesos būtų mokoma šiandien, visur įvyktų tikras Rašto supratimo lūžis ir Raštas galiausiai būtų atskleistas.

Mokslininkai, remiantys Brit Chadaš’ą kaip hebrajų kalba parašytą originalą

Toliau pateiktas sąrašas kai kurių lingvistų ir Rašto autoritetų, kurie palaiko ar remia tikėjimą Brit Chadaš’o (Naujojo Testamento) hebrajiška kilme.

 • Matthew Black, An Aramaic Approach to the Gospels and Acts (Aramėjiška prieiga prie Evangelijų ir Apaštalų darbų), trečiasis leidimas, visa apimtimi.
 • D. Bivin ir R. B. Blizzard, Understanding the Difficult Words of Jesus (Kaip suprasti sudėtingus Jėzaus žodžius), visa apimtimi.
 • E.W. Bullinger, The Companion Scriptures (Rašto kompanionas), 95 priedas.
 • Dr. F. C. Burkitt, The Earliest Sources for the Life of Jesus (Jėzaus gyvenimo ankstyviausieji šaltiniai) p. 25, 29.
 • Prof. C. F. Burney, The Aramaic Origin of the Fourth Gospel (Ketvirtosios Evangelijos aramėjiška kilmė), visa apimtimi.
 • Epiphanius, Panarion 29:9:4 apie Matą.
 • Eusebius, Ecclesiastical History (Bažnyčios istorija), III 24:6 ir 39:18; V8:2; VI 25:4.
 • Edward Gibbon, History of Christianity (Krikščionybės istorija), dvi išnašos 185 puslapyje.
 • Dr. Frederick C. Grant, Roman Hellenism and the Brit Chadash (sn- New Testament) (Romėnų helenizmas ir Brit Chadašas (vad. Naujasis Testamentas), p.14.
 • Dr. George Howard, The Tetragram and the Brit Chadash (sn- New Testament)(Tetragrama ir Brit Chadašas (vad. Naujasis Testamentas)) Biblijinės literatūros žurnale, T. 96/1 (1977), 63–83. Taip pat Hebrew Gospel of Matthew (Hebrajiškoji Evangelija pagal Matą), visa apimtimi.
 • Dr. George Lamsa, The Holy Scriptures from Ancient Eastern Manuscripts (Šventraštis iš senovinių Rytų rankraščių), įvadas, p. IX–XII.
 • Dr. Alfred F. Loisy, The Birth of the Christian Religion and The Origin of the Brit Chadash (Krikščionių religijos gimimas ir Brit Chadašo (vad. Naujojo Testamento) kilmė), p. 66, 68.
 • Dr. Isaac Rabinowitz, Ephphata… Semitinių studijų žurnale, T. XVI (1971), p. 151–156.
 • Ernest Renan, The Life of Jesus (Jėzaus gyvenimas), p. 90, 92.
 • Hugh J. Schonfield, An Old Hebrew Text of St. Matthew’s Gospel (Mato Evangelijos senasis hebrajiškasis tekstas) (1927), p. 7.
 • Dr. Albert Schweitzer, The Quest of the Historical Jesus (Istorinio Jėzaus ieškojimas), p. 275.
 • R. B. Y. Scott, The Original Language of the Apocalypse (Originali Apokalipsės kalba), visa apimtimi.
 • Prof. Charles C. Torrey, Documents of the Primitive Church (Primityviosios bažnyčios dokumentai), visa apimtimi. Taip pat Our Translated Gospels (Mūsų išverstos Evangelijos), visa apimtimi.
 • Dr. James Scott Trimm, The semitic Origin of the Brit Chadash (sn- New Testament)(Semitinė Brit Chadašo (vad. Naujojo Testamento) kilmė), visa apimtimi.
 • Max Wiolcox, The Semitism of Acts (Apaštalų darbų semitizmas) (1965), visa apimtimi.
 • F. Zimmerman, The Aramaic Origin of the Four Gospels (Keturių Evagelijų aramėjiška kilmė), visa apimtimi.

 

Vertimas anglų kalbos mokymo “Hebrew Origins of the New Testatment”

Daugiau panašių mokymų anglų kalba galite skaityti čia:

www.promotethetruth.com