Gerasis Mokytojau, ką gero turiu daryti, kad turėčiau amžinąjį gyvenimą?

904

Daugelis mokina, kad kai pasakai “Atgailos maldą” ir laikaisi tam tikrų “išgelbėjimo doktrinų”- esi išgelbėtas. Gerai, kad buvo toks vyras, kuris uždavė šį klausimą YAHUSHUA (Jėzui):

“Mt 19,16 “Gerasis Mokytojau, ką gero turiu daryti, kad turėčiau amžinąjį gyvenimą?”

Kai kurie teologai tvirtina, kad šis žmogus buvo neteisus, nes teigė, kad įgyti išgelbėjimą reikia kažką “daryti”, o ne tiesiog “tikėti”. Labai įdomu, ką į jo klausimą atsakė YAHUSHUA, bet pirmiausiai pažiūrėkim, ką Kepha (Simonas Petras) skelbė po YAHUSHUA prisikėlimo.

“Tie žodžiai vėrė jiems širdį, ir jie klausė Petrą bei kitus apaštalus: “Ką mums daryti, vyrai broliai?” Petras jiems tarė: “Atgailaukite, ir kiekvienas mikva tevila (tepasikrikštija) YAHUSHUA HA MASHIAH vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės, ir jūs gausite Ruach haKodesh (Atskirtosios dvasios) dovaną. Juk jums skirtas pažadas, taip pat ir jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks יהוה (Viešpats), mūsų Aloahiym (Visagalis)”. Dar daugeliu kitų žodžių jis liudijo ir ragino juos, sakydamas: “Gelbėkitės iš šios iškrypusios kartos!” Kurie mielai priėmė jo žodį, buvo mikva tevila (pakrikštyti), ir tą dieną prisidėjo prie jų apie tris tūkstančius sielų”. (Apd 2:37-41)

Taigi Petras skelbė kartu ir atgailą ir tevilą (krikštą) YAHUSHUA Mesijo vardu. Šiose eilutėse figūruoja יהוה (Tėvas) ir YAHUSHUA (Sūnus) kartu, todėl žinom, kad galiausiai Ruach haKodesh (Atskirtoji dvasia) iš יהוה, veikianti per YAHUSHUA haMoshiah, teikia išgelbėjimą. Pastebėtina, kad reikalingi atgailos veiksmai ir tevila (krikštas) ne tik tam, kad būtų atleistos nuodėmės, bet ir tam, kad gautume Ruach haKodesh (Atskirtąją dvasią). Tie, kurie gyvena priešindamiesi ir maištaudami prieš Torą (Visagalio Instrukcijas), juose Ruach haKodeš negali apsigyventi. Ruach haKodesh darbas yra įrašyti Torą į širdis tų, kurie yra pasiruošę priimti.

Atgaila yra nepaprastai svarbus dalykas, kurį reikia suprasti ir naudoti savo gyvenimuose jeigu planuojame įeiti į amžinąjį gyvenimą. Atgaila reiškia “ gręžtis į יהוה”, kas taip pat reiškia, jog žmogus turi nusisukti nuo nuodėmės ir laikytis Visagalio Įstatymų. Tai gi grįžtant prie klausimo apie amžinajį gyvenimą, YAHUSHUA taip atsakė: “jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų” (Mt 19:17). Tai taikoma kiekvienam, bet žmogus norėjo “greito recepto” todėl paklausė: “kurių?” Tad YAHUSHUA jam pradėjo vardinti įsakymus iš Toros (įskaitant dešimt įsakymų Išėjimo knygoje 20), vyras atsakė: “viso to laikausi nuo pat jaunystės, ko man dar trūksta?” Kiek iš mūsų nuo jaunystės laikosi visų įsakymų? YAHUSHUA aiškiai moko, kad pirmoji būtina salyga, kad būtum išgelbėtas reikia laikytis Toros/ Įsakymų!

MOSHIAH YAHUSHUA moko: “Pirmasis įsakymas yra šis: ‘Klausykis, Izraeli,-יהוה yra mūsų Aloahiym (Visagalis), יהוה yra vienintelis ; tad mylėk יהוה, savo Aloahyim (Visagalį), visa savo širdimi, visa savo siela, visu savo protu ir visomis savo jėgomis’,-tai pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį: ‘Mylėk savo artimą kaip save patį’. Nėra jokio kito įsakymo, didesnio už šiuodu”. (Mk 12:29-31)

Mesijas YAHUSHUA trumpai išsakė pagrindinę Toros temą (Įst 6:4, 5; Kun 19:18), kad VISA Tora sukasi apie tai, jog turime mylėti יהוה ir savo artimą. Šie įsakymai yra patys svarbiausi, todėl net rabinai sako, kad likusi Tora yra “komentarai”- mokantys, kaip detaliai reikia mylėti יהוה ir savo artimą. Neabejotinai KIEKVIENAS privalo laikytis šių dviejų svarbiausių įsakymų išgelbėjimui, bet mes jų turime laikytis pagal tai, kaip moko יהוה Žodis, o ne žmonių tradicijos.

Yahuchanan (Jonas) paaiškina, kaip reikia laikytis šių svarbiausių įsakymų: “iš to mes patiriame, kad Jį pažįstame, jei laikomės Jo įsakymų. Kas sako: “Aš Jį pažįstu”, bet Jo įsakymų nesilaiko, tas melagis, ir nėra jame tiesos. O kas laikosi Jo žodžių, tame iš tiesų Aloahiym meilė tobula tapo. Iš to ir pažįstame, jog Jame esame. Kas sako esąs Jame, tas turi pats taip elgtis, kaip ir Jis elgėsi. Broliai, aš jums nerašau naujo įsakymo, bet seną įsakymą, kurį turėjote nuo pradžios. Senas įsakymas yra žodis, kurį girdėjote nuo pradžios”. (1 Jono 2:3-7)

Jonas atkakliai tvirtino, kad “mylėti יהוה” ir “pažinoti Jį” yra du skirtingi dalykai. Paminėta, kad tie, kurie “pažįsta Jį”, bet nesilaiko Jo įsakymų yra melagiai! Kokie dar didesni melagiai turėtų būti tie, kurie sako, kad “myli Jį”, bet nesilaiko Jo įsakymų? Jonas sako, kad tas, kuris laikosi Jo Žodžio yra tikrai pažinęs Aloahiym (Visagalio) meilę ir taip mes žinome, kad esame Jame!
Tik nereikia suklysti, tai tas pats ŽODIS, apie kurį Dovydas kalbėjo pareikšdamas: Mano liežuvis kalbės apie Tavo ŽODĮ, nes Tavo įsakymai teisingi”. (Ps 119:172)

Rabis Šaulas (Paulius) skelbė tą pačią žinią, jis akcentavo, kad, “Apipjaustymas yra niekas ir neapipjaustymas yra niekas, tik Aloahiym įsakymų laikymasis yra viskas [kas skaičiuojasi]”. (1Kor 7:19)

Šaulas taip pat mokė, kad labai lengva būti sugundomam nuodėmės, bet tik Įsakymų dėka mes galime atpažinti nuodėmę: ”Nes įsakymo paskatinta nuodėmė mane suvedžiojo ir juo mane nužudė. Todėl įstatymas kadosh (šventas); įsakymas taip pat kadosh (šventas), ir teisingas, ir geras”. (Rom 7:11-12)

Na ir Raštų pabaigoje turime gražų pažadą visiems, kurie trokšta amžinojo gyvenimo: “Bracha (klesti) tie, kurie vykdo Jo įsakymus, kad įgytų teisę į gyvenimo medį ir galėtų įžengti pro vartus į miestą“. (Apr 22:14)

Ar tai nestebina, kad יהוה Tora (Įsakymai) yra surišti su gyvenimo medžiu? Apreiškimo pabaigoje mes grįžtame į Gan Eden (Kūrėjo sodą) prieš pagrindinę nuodėmę, kur matome, kad gyvenimo medis yra amžinoji Aloahiym karalystė. Tie, kurie patys nesilaiko Visagalio Toros, dar moko ir kitus, kad nereikia laikytis Įsakymų, jog būtum išgelbėtas. Yra ir tokių, kurie moko, jog besilaikantys įsakymų eis į pragarą, nes jie atkrito nuo “malonės”. Tiesa yra ta, kad “malonė” yra dovana iš Ruach haKodesh (Atskirtosios dvasios) , kuri mus įgalina laikytis יהוה įsakymų per emuną (tikėjimą). Beveik kiekvienas, kuris laikosi יהוה įsakymų ir vykdo Torą taip, kaip Mošijach nurodė, paliudys, kad yra tikras stebuklas išsilaikyti dvasiškai tvirtiems ir toliau laikytis įsakymų šitokiame pasaulyje, kur kiti tikintieji jų nekenčia už tai, jog jie laikosi Visagalio Įsakymų!

Pagaliau, kad nuoširdžiai įtiktume mūsų Kūrėjui privalome pasitikėti Yahushua haMashiah (Jėzum Mesiju), kuris mokė: “jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų” (Mt 19:17)

 

 

DALINTIS