Malda

929

Maldos svarba negali būti pervertinta. Jahušua (Yahushua) kasdien meldėsi savo Tėvui (Jn 14:16, 16:26) ir jis mokino savo mokinius, kaip reikia melstis bei sukūrė maldą “Tėve mūsų” (Mt 6:9). Jis mokino savo sekėjus, kad mes esame sukurti pagal יהוה atvaizdą, ir Tėvas pasiekiamas kiekvienam, kuris Jo ieško su nuolankia ir atgailaujančia širdimi. Mes nesimeldžiame tam, kad Kūrėjui יהוה reikia girdėti mūsų maldas; Jis jau ir taip žino mūsų mintis, prieš mums jas pagalvojus. Mes meldžiamės, nes mūsų gyvenimai priklauso nuo יהוה, todėl turime išlaikyti savo ryšį su Juo. Mums yra svarbu maldoje remtis Jo Vardu, nes be aktyvaus maldingo gyvenimo, be atgailaujančios širdies ir paklusnaus drausmingo gyvenimo būdo, labai sunku girdėti iš Šemaymo (“dangaus”).

Mes esame pašaukti būti atskirtais žmonėmis, nes Jis yra atskirtas

Tai yra įgyvendinama pakvietus mumyse apsigyventi Visagalio Ruach Ha Kodeš (Atskirtąją “dvasią”), įrašant Jo Torą (Instrukcijas/Įstatymus) į mūsų širdis, kad mes galėtume gyventi pagal Senovinius Takus, kitaip žinomus, kaip KELIAS. Rabis Šaulas (Paulius) ragino Mesijo kūną (visus tikinčiuosius) “be paliovos melstis” (1 Tes 5:17), kas yra pasiekiama tik tuo atveju, kada malda yra “dvasinis pokalbis”.

Atnaujintos Sandoros pažadas yra Toros įrašymas į mūsų širdis. Tora yra Žodis iš יהוה, kuris gyveno tarp mūsų Mesijuje ir reprezentavo יהוה Ruach ha Kodeš (Kūrėjo atskirtąją “dvasią”) ir kuris pirmajame amžiuje atėjo kūno pavidalu, bei neskaitant visų kitų darbų, jisai mokino savo sekėjus, kaip gauti Ruach ha Kodeš. Tėvo יהוה Žodis kalba su mumis per Mesiją, mus moko instrukcijų, įžvalgos, patarinėja tiems, kurių širdys linksta prie יהוה ir kurie meldžiasi ir Jo ieško. Reguliarus, pastovus, kasdienis šlovinimas ir garbinimas skirtas Tėvui יהוה paruošia mūsų širdis išgirsti Jo Žodį; mūsų maldos padeda kasdien atnaujinti mūsų dvasinius gyvenimus, kad יהוה Žodis taptų dalis mūsų, o mes taptume dalis Jo.

Visi protėviai ir יהוה pranašai “be paliovos” melsdavosi per nuolatinį pokalbį savo dvasioje.

Bet ypatingais momentais יהוה Žodis būdavo jiems apreiškiamas, arba Jis šnekėdavo per vieną iš pranašų ir duodavo konkrečias instrukcijas. Tai kiekvieno žmogaus pareiga paruošti savo širdį, kad galėtų girdėti iš Šemaym (“dangaus”); turime daugybę oficialių ir atvirų maldos pavyzdžių formų visame Rašte iš kurių galime mokintis melstis. Pavyzdžiui pranašas Danielius melsdavosi tris kartus per dieną. Jis atsisukdavo į Jeruzalės pusę, kai melsdavosi, kas neturėtų stebinti tų, kurie žino, kad Mesijas sugrįžta į Jeruzalę. Kuomet Danielius melsdavosi atsisukęs į Jeruzalės pusę, jis aiškiai parodydavo savo atsidavimą יהוה valdžiai ir Sionui, kuris yra ir žemiškas ir iš Šemaym (dangiškas). יהוה Pranašas vardu Danielius buvo “labai mylimas” Visagalio ir aišku, Danieliui buvo suteikta didžiulės įžvalgos apie Mesijo atėjimą.

Rabis Šaulas (Paulius) mokina apie buvimą “Mesijo pasiuntiniais” ir jis toliau kalba: “ tarsi pats Visagalis prašytų per mus. Mesijo vardu” (2 Kor 5:20) Kitaip tariant tai ne kūnas ir kraujas mums apreiškia Mesiją, bet Ruach ha Kodeš iš יהוה (Kūrėjo atskirtoji dvasia). Žodis iš יהוה ir Ruach ha Kodeš iš יהוה taip pat yra ir Ruach ha Kodeš iš Mesijo, tai yra apibūdinamieji vardai Kūrėjo Rankai apreikšti. Kažkas jaučiasi labiau susipažinęs su Mesijumi ar su Ruach ha Kodeš iš יהוה, esmė ta, kad jie yra Viena. Kada Jahušua atėjo į žemę kūnišku pavidalu, mes turėjome galimybę žiūrėti į jį savo akimis ir klausytis jo kalbant, kai jis atskleidė Ruach ha Kodeš iš יהוה. Jahušua moko: “Kai ateis Guodėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo,-Tiesos Ruach, kuri eina iš Tėvo,-Jis liudys apie mane”. (Jn 15:26) Reikia atkreipti dėmesį, kad “Guodėjas” taip pat yra “Tiesos Ruach”- čia kalbama apie Ruach ha Kodeš kuri liudija Mesijo vardu ir Mesijas liudija Ruach ha Kodeš vardu, nes jie yra viena. Todėl, kuomet yra meldžiamasi Mesijo Jahušua vardu, tai nėra taip labai turima omenyje Jahušua kūnas ir kraujas, kuris kažkada vaikščiojo žeme, bet Ruach iš Mesijo ir Žodis iš יהוה, kuris apsigyvena Jo žmonėse.

Paskutinėmis savo gyvenimo minutėmis Steponas šaukė: “Štai regiu atsivėrusį Šemaym (dangų) ir Žmogaus Sūnų, stovintį Visagalio dešinėje”. (Apd 7:56) Steponas ir Karalius (Melech) Dovydas abu matė Mesiją ir Dešiniąją יהוה Ranką (Ps 110:1-5) bet tada Steponas, kuris buvo pilnas Ruach ha Kodeš, meldėsi:“Valdove Jahušua, priimk mano dvasią!” Jis tikrai nesimeldė Jahušua kūnui ir kraujui, nes tai būtų stabmeldystė, verčiau jis meldėsi יהוה kuris apsireiškė per Mesiją. Jeigu pastudijuosime Psalmę 110:5 iš senovinių tekstų skaitome: “יהוה tavo dešinėje” todėl יהוה apreiškimas, kas yra be pabaigos yra atskleista žmonijai per Mesiją tokiu būdu, kad žmonija turėtų santykį su יהוה per Ruach ha Kodeš ir per Mesiją.

“Tą dieną jūs manęs nieko neklausinėsite. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: ko tik prašysite Tėvą mano vardu, Jis jums duos.” (Jn 16,23) Jahušua neatėjo, kaip pakaitalas, kad pakeistų Tėvą יהוה , verčiau jis patvirtina originalų Abraomo ir visų protėvių tikėjimą pagal יהוה Žodį duotą Toroje ir per pranašus. Mes buvome Mesijo nukreipti prašyti יהוה vardan Jahušua, kas adresuoja ne tik esminius tikėjimo Mesijumi elementus, bet ir יהוה prigimtį, kuri yra už laiko suvokimo ribų. Kai mes kreipiamės į יהוה, Sūnaus Jahušua vardu, mes pripažįstame, kad יהוה suteikia atpirkimą per Mesiją, bet mes nesimeldžiame pačiam Mesijuj, nes tai prieštarautų tam, ko jisai pats mokė.

Laiške Romiečiams 7:14 rabis Šaulas mokina, kad “Tora yra dvasiška”- tai yra nepaliaujama malda, kuri yra kiekviename Mesijo sekėjuje- kalba su mumis, veda mus ir rodo mums Mesijo Kelią. Malda yra pokalbis, tai reiškia mes turime girdėti iš יהוה, bet dvasiniame pasaulyje žmonija “girdi” ne tik savo ausimis, bet ir dvasia, per paklusnumą יהוה Įsakymams. Jahušua pasakė… “Pirmasis įsakymas yra šis: ‘Klausyk, Izraeli,-Kūrėjas יהוה, mūsų Visagalis, yra vienintelis” (Mk 12:29). Vien tik tai šio įsakymo girdėjimas garsu, jokiu būdu neįvykdo šio reikalavimo; realybėje žmogaus Ruach turi būti prisiderinusi prie יהוה Ruach. Kai šis įsakymas gyvena mumyse mes esame įėją į יהוה Žodį kuris yra Mesijas. Klausyk Izraeli nurodo Visagalio (Aloahiym) Izraelį, tuos, kurie gyvena pagal יהוה Ruach. Valdovas יהוה mūsų Visagalis (Aloahiym) yra vienas nurodo nedalomą autoritetą ir יהוה valdžią, kuriai yra duotas pilnas autoritetas nukreipti mūsų gyvenimus ir kiekvieną žingsnį mūsų kelyje.

Malda yra gyvenimas ir ryšys su יהוה ir Jo Mesijumi

Štai kodėl Siduras (maldų knyga) yra labai naudinga ugdant dialogą su Šemaym (dangumi). Dauguma maldų Sidure yra pagrįstos יהוה Žodžiu; jos yra paprastai išdėstytos labai specifiniu būdu, kuris padeda kreiptis į יהוה Kūrėją su didele pagarba ir nuolankumu deramai išaukštinant Jo Nuostabų Vardą. Apmąstymai ir Toros studijos yra labai kilni maldos ir šlovinimo forma. Kai mes studijuojame יהוה Žodį, mūsų ruach (dvasia) auga skelbdama: “Štai aš Tėve, mokyk mane savo valios.” Tegu mūsų maldos būna, kaip Dovydo, kuris meldėsi, “Atverk man akis, kad stebuklus Tavo įstatyme regėčiau.”
( Ps 119:18)

 

 

 

DALINTIS