O aš meldžiuosi tau, יהוה

1226

    O aš meldžiuosi tau, יהוה. Malonės metu, Visagali, išklausyk manęs, paisydamas savo didžio gerumo.( Ps.69:14 )

    Pažvelgę į hebrajų tautos istoriją, pamatysime, kad jau mūsų protėviai Abraomas, Izaokas ir Jokūbas meldėsi יהוה. Tai vykdavo įvariose situacijose ir skirtingais tikslais. Šiandieną, melsdamiesi tris kartus dienoje, mes išlaikome šitą tradiciją. Sekdami Toros Įstatymu, meldžiamės rytais, imdami pavyzdį iš Abraomo, dieną iš Izaoko, o vakare sekame Jokūbo pavyzdžiu.

    Kai hebrajų tauta išėjo iš Egipto, dykumoje jie pasistatė Padangtę, o vėliau Jeruzalėje Šventyklą, tam, kad per aukų atnašavimą galėtų bendrauti su Kūrėju. Po Šventyklos sugriovimo, ritualinius paaukojimus pilnai pakeitė maldos. Nurodytos taisyklės šiose maldose mokina mus pirma šlovinti Kūrėją ir tik po to kreiptis į Jį su prašymais.

    Kodėl reikalinga malda? Juk יהוה vistiek žino viską apie mus. JIS juk yra visur esantis. Iš tikrųjų malda nėra vien tik prašymai, pirmiausia tai būdas susivienyti. Žodis malda jivrito kalboje yra „Tefila“ kas ir reiškia susivienijimą. Malda pirmiausia yra reikalinga mums, o ne Kūrėjui, tam, kad pajustume ryšį ir vienybę su Visagaliu. Malda nurodyta paties יהוה kaip komunikavimo ir kreipimosi į JĮ būdas.

    Bendraujant su יהוה maldos metu vyksta apsivalymas. Išsilaisviname iš pykčio, išdidumo, konkurencijos, dvasiškai stiprėjame, pakylame virš materialinio pasaulio. O gyvenimiški rūpesčiai, sveikata, materialinės reikmės išlieka, įgaudamos tik gilesnę prasmę. Po tokios maldos jaučiamės, kad priklausome „šventąjai tautai ir kad esame šventųjų karalystės bendrapiliečiai“ Ir taip su kiekviena malda, pašlovinimais prasiskverbdami į jos paslaptingą gelmę, žingsnis po žingsnio, mes kylame vis aukštyn ir artėjame prie Visagalio.

    Visagali Valdove, tegul bus Tau malonu atsakyti į mūsų maldas, kad išsipildytų kiekvieno troškimai ir planai: tebus sustiprinta mūsų ir mūsų artimųjų sveikata, tebus atstatytos suirusių šeimų sienos, te visus mūsų pradėtus darbus lydės sėkmė ir teišsipidys pagrindinis maldos troškimas: savo akimis pamatyti, kaip iš savo gailestingumo sugrįši TU, Mašijacho atėjimo metu.

Iš karto atsibudus, reikia keltis.
Tingumą padės įveikti , jeigu prisiminsime (Iz.6:3) „Šventas, šventas, šventas yra Galybių יהוה! Visa žemė pilna jo šlovės!“
Mes juk esame Jo akivaizdoje pastoviai. „Nuolatos menu יהוה Artumą;jam esant mano dešinėje, niekada nedrebėsiu.“ (Ps.16:8)
Būdamas vienumoje žmogus elgiasi kitaip, negu būdamas Valdovo akivaizdoje.
Ar gali pasislėpti žmogus pakampyje, kad aš jo nematyčiau? ­ tai יהוה žodis. ­Argi aš ne tas, kurio pilnas ir dangus, ir žemė?“ ­ tai יהוה žodis. (Jerem.23:24)
Todėl iš karto atsibudus ištarkime šią maldą, tai padės prisiminti, kad mes esame pastoviai JO akivaizdoje

 Dėkoju Tau Gyvasis ir Amžinasis Valdove už tai, kad Tu iš savo malonės sugrąžinai man mano sielą. Didis mano tikėjimas Tavimi. Didi Tavo ištikimybė.

 

                                         Rytiniai pašlovinimai

 Rytiniai pašlovinimai tariami jau apsirengus ir atsiprausus.
Pašlovinimai tariami stovint.

 Pašlovintas Esi Tu, יהוה mūsų Visagalis Kūrėjau, nušvietęs mus savo įstatymais ir davęs mums paliepimą plauti rankas.

    Pašlovintas Esi Tu, יהוה mūsų Visagalis Kūrėjau, kuris išmintingai sukūrei žmogų, sutverdamas jo kūną su būtinais įėjimo ir išėjimo takais. Tai atverta tik Tavo šlovingajam protui. Jeigu atsivertų arba užsidarytų nors vienas iš jų ne laiku, nei valandos neišstovėtume Tavo akivaizdoje, neišgyventume. Pašlovintas Esi Tu, יהוה darantis stebuklus ir gydantis visa, kas gyva.

    Visagalis Valdove, siela, kurią Tu man davei yra švari. Tu sukūrei ją, Tu sutvėrei ją ir įkvėpei ją man. Tu palaikai manyje gyvybę. Ateityje Tu ją iš manęs pasiimsi ir grąžinsi ateinančiais laikais ir kol mano siela gyvena mano kūne aš visą laiką dėkosiu Tau.

  יהוה  mūsų tėvų ir protėvių Visagalis Valdove, visos kūrinijos Sutvėrėjau, visų sielų įkvepėjau, pašlovintas Esi Tu, יהוה sugrąžinantis sielas į mirusiųjų kūnus.

Pašlovintas Esi Tu, יהוה mūsų Visagalis Kūrėjau, kuris davei mano širdžiai gebėjimą atskirti dieną nuo nakties!
Pašlovintas Esi Tu, יהוה mūsų Visagalis Kūrėjau, atveriantis akliesiems akis!
Pašlovintas Esi Tu, יהוה mūsų Visagalis Kūrėjau, išlaisvinantis iš vergijos kalinius!
Pašlovintas Esi Tu, יהוה mūsų Visagalis Kūrėjau, ištiesinantis sulenktus!
Pašlovintas Esi Tu, יהוה mūsų Visagalis Kūrėjau, aprengiantis nuogus!
Pašlovintas Esi Tu, יהוה mūsų Visagalis Kūrėjau, sugrąžinantis nuvargusiems jėgas!
Pašlovintas Esi Tu, יהוה mūsų Visagalis Kūrėjau, įkūręs žemę virš vandenų!
Pašlovintas Esi Tu, יהוה mūsų Visagalis Kūrėjau, nukreipiantis žmogaus žingsnius!
Pašlovintas Esi Tu, יהוה mūsų Visagalis Kūrėjau, patenkinantis visas mano reikmes!
Pašlovintas Esi Tu, יהוה mūsų Visagalis Kūrėjau, apginkluojantis Izraelį drąsa!
Pašlovintas Esi Tu, יהוה mūsų Visagalis Kūrėjau, apvainikuojantis Izraelį!
Pašlovintas Esi Tu, יהוה mūsų Visagalis Kūrėjau, kad Tu nesukūrei manęs vergu!
Pašlovintas Esi Tu, יהוה mūsų Visagalis Kūrėjau, kad Tu sukūrei mane vyru (moterimi) pagal savo užmanymą!
Pašlovintas Esi Tu, יהוה mūsų Visagalis Kūrėjau, išsklaidantis miegą ir nuimantis snaudulį nuo mano akių!

 Tebus Tau malonu palenkti mane prie Toros tyrinėjimo ir prie uolaus Tavo Įsakymų vykdymo; apsaugok mane nuo piktų darbų ir nusikaltimų, padėk man išvengti gėdos, išbandymų; kad nenugalėtų manęs, mano paties piktasis pradas, kad dėl mano nuodėmių nekentėtų mano vaikai. ( kad dėl mano nuodėmių nekentėtų kiti )

 Padaryk taip, kad per mane į šį pasaulį ateitų gėris. Naudok mane, kad būčiau atrama kitiems. Nenaudok manęs kaip pagalio kitiems bausti. Te įgysiu meilę ir gailestingumą, Tavo ir savo artimųjų akyse.

Pašlovintas Esi Tu, יהוה , mūsų Visagalis Kūrėjau, apdovanojantis meile savo tautą Israelį.

 יהוה mūsų tėvų ir protėvių Visagalis Valdove, tegul bus Tau malonu saugoti mus šiandieną:

nuo piktų žmonių ir nuo pykčio, esančio mūsų paties viduje,

nuo paiko žmogaus ir nuo klastingo draugo,

nuo pikto kaimyno ir nelaimingo atsitikimo,

nuo pavydaus žvilgsnio ir nuo piktų žodžių,

nuo apkalbų, apgaulingų liudijimų ir nuo žmonių neapykantos,

nuo šmeižto, smurtinės mirties, sunkių ligų,

nuo mirtinų priešų, nuo sunkaus teismo ir nuo užsispyrusio ieškovo.

    Pašlovintas Esi Tu, יהוה mūsų Visagalis Kūrėjau, visos Visatos Valdove, nušvietęs mus Savo Įstatymais ir liepęs mums ištarti Toros Žodžius. Padaryk taip, kad Tavo Toros Žodžiai būtų mums malonūs, kad jais džiaugtųsi visa Tavo Israelio tauta.

Tepažinsime mes visi Tavo Vardą, uoliai tyrinėdami Torą.

Pašlovintas Esi Tu, יהוה mūsų Visagalis Kūrėjau, visos Visatos Valdove, priskiepijęs mus prie Israelio ir davęs mums Torą.

יהוה kalbėjo Mozei, tardamas: „Kalbėk Aaronui ir jo sūnums ir sakyk jiems: Taip pašlovinsite izraelitus. Sakykite jiems:
יהוה tepašlovina ir tesaugo tave!
יהוה tenušviečia tave savo veidu ir tebūna tau maloningas!
יהוה tepažvelgia į tave maloniai ir tesuteikia ramybę!’
Taip jie tars mano vardą izraelitams, ir aš juos pašlovinsiu“.
( Sk.6:22-27 )

יהוה, tavo gerumas siekia dangų, tavo ištikimumas – debesis.
 Tavo teisumas – kaip Visagalio kalnai, tavo sprendimai – kaip jūros gelmės.

יהוה, tu rūpiniesi žmogumi ir gyvuliu! Tėve, koks brangus tavo gerumas!
Tavo sparnų pavėsyje mes randame užuovėją. Vaišinamės tavo Namų valgio gausa,
girdai mus iš savo gėrybių upės.

Tu esi gyvenimo šaltinis, tavo šviesoje matome šviesą. (Ps.36:6-12)

                                     

                                     Rytinė malda ŠACHARIT
                   Prieš maldą pasakome: Priimu šį Įsakymą sau.

 Nenešiosi širdyje neapykantos savo artimui. Nors tektų savo artimą ir pabarti, neužsitrauk per jį nuodėmės. (Kun.19:17)

Kokios puikios tavo palapinės, Jokūbai, tavo buveinės, Izraeli! (Sk.24:5)

… per tavo didžią ištikimą meilę aš įeinu į tavo Namus ir iš pagarbios baimės puolu kniūbsčias Šventykloje, kur tu esi garbinamas. (Psalmė 5:8)

O aš meldžiuosi Tau, יהוה Malonės metu Tėve, išklausyk mane, paisydamas savo didžio gerumo, dovanodamas man tikrą išgelbėjimą. (Psalmė 69:14)

(Siūlymas pagiedoti giesmę pagal savo nuožiūrą)

    יהוה karaliavo dar prieš pasaulio sukūrimą. Kai viskas pagal JO valią buvo sukurta, Jau tada JIS buvo VISAGALIS VALDOVAS.

Jo valdymas tęsis ir tada, kai viskas baigsis. JIS BUVO, JIS YRA ir JIS BUS AMŽINAI savo šlovėje. JIS VIENINTELIS ir nėra kito tokio panašaus į JĮ.

Jis be pradžios ir pabaigos. Jame visa valdžia ir JAM priklauso ŠLOVĖ. JIS MANO TĖVAS, amžinai gyvas mano GELBĖTOJAS, apsauga sunkumų metu.

JIS mano PERGALĖS VĖLIAVA, mano PRIEBĖGA, mano ATRAMA dieną, naktį kai JO šaukiuosi. Į JO RANKAS aš patikiu savo sielą ir kūną, kai einu ilsėtis ir kai keliuosi.
                         Visagalis su manimi, aš nieko nebijau!

(Siūlymas pagiedoti giesmę pagal savo nuožiūrą)

Shema Yisrael, יהוה Eloheinu יהוה Echad.
Klausykis Izraeli! יהוה yra mūsų Visagalis vien tik יהוה
[Barukh Shem kevod malkhuto le’olam va’ed.]
ve’ahavta et יהוה Eloheykha bekhol-levavkha u’vekhol nafshekha
Mylėsi יהוה savo Visagalį visa širdimi visa siela ir visomis jėgomis.
u’vekhol me’odekha. ve’hayu hadevarim ha’eileh asher anokhi metzavekha haiyom
Paimk į širdį šiuos žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau.
al-levavekha. veshinantam levanekha vedibarta bam beshivtekha beveitekha
Įdiek juos savo vaikams. Kartok juos, kai esi namie ir kai keliauji kai guliesi ir kai keliesi.
u’velekhtekha vaderekh u’vshakhbekha u’vkumekha. u’kshartam le’ot al-yadekha
Prisirišk juos kaip ženklą ant rankos. Tebūna jie kaip žymė tau ant kaktos.
vehayu letotafot bein einekha. u’khtavtam al-mezuzot beitekha u’visharekha.
Užsirašyk juos ant durų staktos savo namuose ir ant vartų.
( Pak.Įst.6:4-9)

Papildomam skaitymui:
Pr.22:1-19; Kun.6:1-6; Kun.28:1-8; Iš.10:22-23; Ps. 145; Ps. 149; Ps. 148; Ps. 147; Ps.146; Ps.150; Ef. 1:3-23

 

Vertimas padarytas iš Sidūro „Tegilat Gašem“2001m.

Vertė: Danutė Katkauskienė

DALINTIS