Valgymas neplautomis rankomis žmogaus nesuteršia

Panagrinėsime Evangelijų pagal Matą 15 ir Morkų 7 skyrius.

1673

Yra tikinčiųjų, kurie teigia, kad Mesijas paskelbė Toroje draudžiamų gyvūnų mėsą švarią valgymui. Jie savo įsitikinimą grindžia Mato 15 ir Morkaus 7 skyriais.

Pažiūrėkime ar iš tiesų Mesijas kalbėjo apie tai, kad Rašte minimas nešvarus maistas mūsų negali suteršti?

Nagrinėdami šias eilutes turėkime omeny, kad Mesijas buvo hebrajas ir ši diskusija vyko tarp Jo ir judo giminės fariziejų. Manome, kad būtų protinga šias eilutes skaityti ir bandyti suprasti žvelgiant iš hebrajiškos perspektyvos?

Panagrinėkime Morkaus evangelijos 7 skyrių

Mk 7, 1 Pas Jį susirinko fariziejų ir keli Rašto žinovai, atvykę iš Jeruzalės. Jie, pamatę kai kuriuos Jo mokinius valgant duoną suterštomis (tai yra neplautomis) rankomis, pradėjo priekaištauti. Mat fariziejai ir visi žydai, laikydamiesi PROSENIŲ TRADICIJOS, valgo tik nusiplovę rankas.

Turime pastebėti, kad Rašte nėra nei vienos vietos, kur būtų nurodyta, kad reikia plauti rankas prieš ar po valgio.

Tokios buvo tik prosenių tradicijos. Žydai kaip ir prieš ~2000 metų, taip ir šiandien tebeturi šią tradiciją, prieš valgant duoną plauti rankas specialaus indo pagalba, skirtu būtent šiam ritualui. Jeigu norite apie šiuos žydų apsiplovimus, egzistuojančius kelis tūkstančius metų, sužinoti daugiau, paieškokite informacijos į paiešką įvedę Netilat Yadayim (rankų plovimas).

Mk 7, 4 Taip pat sugrįžę iš turgaus, jie nevalgo neapsiplovę. Be to, yra daug kitų nuostatų, kurių jie laikosi, SEKDAMI TRADICIJA, pavyzdžiui, taurių, puodelių bei varinių indų plovimo.

Plauti rankas prieš valgį yra gerai!

Tai nėra blogas paprotys, greičiausiai net pageidautinas 🙂 tačiau judėjai tai pavertė įstatymo laikymųsi. Bet tokio įstatymo Rašte nėra.

Mk 7, 5 Taigi fariziejai ir Rašto žinovai Jį klausė: “Kodėl Tavo mokiniai nesilaiko PROSENIŲ TRADICIJOS ir valgo duoną neplautomis rankomis?” Jis jiems atsakė: “Gerai apie jus, veidmainius, pranašavo Izaijas, kaip parašyta: ‘Ši tauta gerbia mane lūpomis, bet jų širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, ŽMOGIŠKUS PRIESAKUS PAVERSDAMI MOKYMU.

Mk 7, 7 Palikdami Visagalio įsakymą, jūs įsikibę laikotės ŽMONIŲ TRADICIJŲ… Mesijas pridūrė: “Puikiai jūs paverčiate niekais Visagalio įsakymą, kad tik išsaugotumėte SAVO TRADICIJAS!

Dabar perskaitysime vietą, dėl kurios teologai klaidingai nusprendė, kad Mesijas paskelbia nešvarių gyvulių mėsą, švarią valgymui.

Sušaukęs visus žmones, Jahušua kalbėjo: Mk, 7:14 Paklausykite manęs visi ir supraskite: 15 “nėra nieko, kas, iš išorės patekęs į žmogų, galėtų jį suteršti. Žmogų suteršia vien tai, kas iš žmogaus išeina. 16 Kas turi ausis klausyti-teklauso” 17 Kai sugrįžo nuo minios į namus, Jo mokiniai paklausė apie palyginimą. 18 Jis jiems sako: “Nejaugi ir jūs nesuprantate? Argi neaišku jums, kad visa, kas patenka į žmogų iš lauko, negali jo suteršti?

Panašu, lyg Mesijas sakytų, kad mūsų negali suteršti joks maistas, kurį valgome. Būkime atidesni!

Mk 7, 20 Ir Jis pasakė: Žmogų suteršia tai, kas iš jo išeina. Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, godumas, piktumas, klasta, nesusilaikymas, pavydas, piktžodžiavimai, išdidumas, kvailystė. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų.

Ar galėtumėme sakyti, kad tai kad šalia manęs stovintis žmogus burnoja prieš mane, yra išdidus, pavydus ar pavogė iš manęs ką ar turi piktų sumanymų mano atžvilgiu, manęs tai nesuteršia? Tačiau, jei aš tampu pasipilktinęs, išdidus, nususilaikantis žmogus tai mane suteršia.

Dabar Apsvarstykime iš hebrajiškos perspektyvos:

Mesijas, Jahušua, kalbėjosi ir diskutavo su judėjų vadais ir mokytojais. Judėjų mokytojai tikrai žinojo, ką Tora nurodo apie tai, kas yra mums maistas. Jeigu Jahušua jiems būtų sakęs: „Aš visą maistą (visus nešvarius gyvulius) paskelbiu švariais. Dabar jūs galite valgyti grifus“, jie būtų jį suėmę ir jo lauktų bausmė.

Pirmame amžiuje negalėjo taip būti! Negalėjo būti, kad judėjų mokytojas (Jahušua), mokytų priešingai, negu moko Tora, kitaip jis būtų netekęs savo įgaliojimų ir būtų iškart užmėtytas akmenimis!

Taip pat pagalvokime apie tai:

Jeigu Mesijas Jahušua, pasakė: „Galite valgyti ką norite“ – ir jis prieštaravo tam, kas parašyta Toroje, tai kodėl sekančiame sakinyje nepasakyta, kad fariziejai persiplėšė rūbus ir nuėjo pas vyriausiąjį kunigą, tempdamiesi Jį į sinedriono teismą? Tiesiog jie žinojo, kad Jis to nesakė!

DAR kai ką aPsvarstykime:

Mes žinome, kad Jahušua nepažeidė nė vieno įstatymo, nes Jis yra be nuodėmės. O įstatymo laužymas yra nuodėmė – 1 Jn 3, 4 Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo įstatymą, Nuodėmė – tai įstatymo laužymas. Taip pat Jahušua sakė:  Mt 5, 19 Todėl kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje.

Remiantis šiomis eilutėmis galime reziumuoti apmastymus, kad Jahušua negalėjo mokyti pažeisti įstatymą, nes JIS YRA didis dangaus karalystėje, ir Jahušua nepažeidė nė vieno Visagalio Jahua įsakymo, nes JIS YRA be nuodėmės.

Štai ką iš tiesų Mesijas kalbėjo Morkaus 7 skyriuje:

To laikmečio religiniai vadovai skelbė, kad duona tampa nešvari, jeigu kažkas ją valgo, prieš tai, ritualiniu būdu nenusiplovęs rankų. Be to, jie sakė, kad jeigu jūsų rankos nešvarios (nenuplautos religiniu ritualiniu būdu – “Netilat Yadayim”), ir jūs prisilietėte prie švaraus gyvūno, tai jūs tą švarų gyvūną pavertėte nešvariu ir negalite jo valgyti.

Kažkuria prasme tai logiška. Juk, jeigu jūsų rankos nešvarios, ir jūs padėjote jas ant duonos, kas norės valgyti tą duoną, po to kai jūs lietėte ją nešvariomis rankomis? Tame yra logikos, bet turime suprasti, kad fariziejai tai pavertė religine kategorija, ir jie padarė visus gyvūnus, kuriuos Visagalis יהוה pavadino švariais – nešvariais, vien dėl to, kad jie buvo paliesti ritualiniu būdu neplautomis rankomis.

Judėjai dar ir šiandien tiki, kad atsikelus ryte, reikia nusiplauti rankas, tuo pačiu ritualiniu būdu, tam, kad nuvyti piktąsias dvasias. Jie tiki, kad kol žmonės miega, piktosios dvasios mums nubudus lieka ant mūsų pirštų! Ką? Rekomenduojame, tiesiog, pasidomėkite, neabejojame rasite jums įdomios informacijos šiuo klausimu. Paieškokite informacijos internete apie judėjinius rankų apsiplovimus. Suprasite apie ką kalbėjo Mesijas, ir kodėl leido mokiniams neplauti rankų, būtent šiuo, ritualiniu būdu.

Taigi, Mesijas, Jahušua fariziejams prieštaravo ir sakė, kad jie turi daug taisyklių apie gyvūnus, apsiplovimus, apie tai ką galima valgyti ir ko nevalia valgyti. Taisyklės, kurios jiems tapo svarbesnės nei taisyklės, kurias davė Visagalis!

Jie nustatė papildomas taisykles visiems švariems gyvūnams:

Kaip juos reikia pjaustyti, sūdyti, plauti, o jeigu kas nors nesielgia taip, kaip jie pasakė, tai gyvūnas tampa nešvariu…

O Jahušua jiems tiesiog atkirto: “Vėjai! Mano Tėvas sukūrė šiuos gyvūnus švarius ir jie yra švarūs (leistini valgyti). Net gi jeigu jūs juos apipilsite purvu, jie vistiek liks švarūs ir jūsų nesuteps!“.

Tikrai nereikėtų švaraus (leistino valgyti) gyvūno mėsos apipilti purvais 🙂 , bet net ir tuo atveju ji bus tinkama maistui. Ta mėsa tebėra švari pagal Toros nurodymus. Jahušua, kaip Mokytojas ir kaip Visatos Valdovas, Žodis tapęs kūnu, sakė: „Aš paskelbiu, kad visas maistas, Mano Tėvo duotas, kaip tinkamas maistui yra ŠVARUS“.

Reziumuojant: Šioje vietoje, judėjų mokytojai kalbėjosi su kitu judėjų mokytoju (Jahušua) ir jie nediskutavo apie tai, kad galbūt nešvarius gyvūnus dabar reikėtų paskelbti švariais. Mesijas paprasčiausiai sakė, kad negalima paversti nešvariu, to, ką Visagalis sukūrė švariu gyvūnu, vien dėl to, kad jis valgomas ritualiniu būdu neplautomis rankomis. Švarus gyvūnas mūsų nesuterš net jeigu valgysime jį nenusiplovę rankų!

Mes turime aiškiai suprasti, koks yra maisto apibrėžimas remiantis Torą?

Maisto apibrėžimą rasite Kunigų knygoje 11 skyriuje. Nežinodami šių apibrėžimų, gali atsitikti taip, kad skaitydami šią Rašto vietą pridėsime prie jos tai, ko ten nėra.

Daugelį šimtmečių teologai bandė, ir vis dar bando, aiškinti šias ir kitas vietas remiantis savo supratimais apie tai, kas yra maistas. Mesijas rėmėsi savo Tėvo supratimu apie mums duotas dietos instrukcijas.

Šalom ieškant tiesos!

DALINTIS